۲/۲۱/۱۳۸۶

تمرين دموکراسی می کنيم؟

می توان انتظار داشت جرايد ايرانی چاپ تورنتو با استفاده از آزادی هايی که در اين جامعه به قول خودشان دموکرات و آزاد از آن بهره مند می شوند و با توجه به اينکه «داريم تمرين دموکراسی می کنيم»، به تشريح مسائلی بپردازند که اخيراً برای جامعه ايرانی ساکن تورنتو و حومه پيش آمده و با کمال حسن نيت به کار خَطير خبرنگاری بپردازند که لازمه نخستينش بيطرفی و صداقت است. ولی با اينهمه هنوز برای اينکه از زدوبندهايی که در همين جامعه نوپای ايرانی در جريان است آگاه شويم، بايستی به مطبوعات غيرايرانی رجوع کنيم. چون هنوز آنقدر وجدان جورناليسم دارند که به مسائلی بپردازند که ممکن است به منافعشان لطمه وارد کند.

نوشتن و توطئه کردن برعليه حکومتی که هزاران کيلومتر با ما فاصله دارد زياد مشکل نيست چون منفعت مالی وجود ندارد. البته تا زمانيکه سعی نکرده باشيم از مرزهای آن ديار عبور کنيم که آنوقت ممکن است گرفتاری ايجاد شود و ما را برای اتهاماتی از قبيل سرسپردگی به بيگانگان و جيره خواری از ده ها اتاق فکری که تحت حمايت دولت های بيگانه فعاليت می کنند دستگير کنند.

در حقيقت اگر روزی روزگاری پروژه «براندازی» اجرا شود، ممکن است کلی هم منفعت مالی در بر داشته باشد. چون موجب می شود همه اين آقايان و خانم های طرفدار آزادی و دموکراسی و حقوق زنان و کارگران و غيره به موطن خود بازگشته و از درخت پر بار دموکراسی وارداتی شان خوشه بچينند: از نوع همان درختانی که در عراق تحت اشغال روييده و بسياری از آن خوشه ها چيده اند. ولی نوشتن در مورد مسائل و مشکلات جامعه ايرانی در غربت ممکن است قدری اشکال ايجاد کند چون منفعت مالی مطرح است و کسی نمی خواهد اربابان مالی جامعه ايرانی در غربت را ناراحت کند. بهرحال داريم تمرين دموکراسی می کنيم، مثل اينکه در صدسال اخير داشته ايم سماق می مکيده ايم.

متأسفانه زياد راحت نيست جرايدی که به طور رايگان منتشر می شوند و ممر عمده درآمدشان چاپ آگهيست را مسئول نگه داشت. در چنين موقعيتی خواننده نمي تواند خواسته هاي خود را بر اربابان جرايد تحميل کند چون برای دريافت نشريه هزينه ای پرداخت نشده است. تنها صاحبان مشاغل هستند که موفقيت اين نشريات را تعيين مي کنند و بيشتر اوقات منافع بازرگانی با منافع واقعی جامعه منافات دارند.

بيشتر در اين مورد در نوشته بعدی. . .

در همين رابطه: کانادا مملکتی که پول يامفت می دهند!

نظرات:
شهروند هم نشان داد که حقیقت را فدای مصلحت کرد ه است وقتی که فرح طاهری مصاحبه که چه عرض کنم انچه را که دکتر مریدی می خواهد بگوید برایش مطرح می کند.
برای شهروند خط قرمز وللای فقیه دکتر براهنی است که با مریدی همزبان است فرمانی وکیل شهروند است و رئیس حوزه لیبرال های ریچموند هیل است و همین تصادف باعث می شود که شهروند خودش را به قیمت ارزانی بفروشد
بیچاره مردمی که مطبوعاتش چشمشان به دست کاسب هاست و حتی خودشان این روزنامهها رانمی خوانند

بر عکس غربیها که ثروتمندانش درمطبوعات سرمایه
گذاری می کنند

زنده باد پسر خاله ها
 
ارسال یک نظر

اشتراک در نظرات پیام [Atom]پیوندهای مربوط به این پیام:

ایجاد یک پیوند<< صفحهٔ اصلی
:رأی بدهيد Balatarin

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

اشتراک در پست‌ها [Atom]

تنها با ذكر كامل منبع ، استفاده از مطالب وبلاگ آزاد است ©